Решение № 20 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-15/21.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12, и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 8, ал. 1 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, приета с решение № 126 по протокол № 10 от 26.11.2008 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 20

 Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2017 г., като в Приложение № 4б – Описание за общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 2017 г. се включат училищна лавка, находяща се в сградата на кухненски блок и стоматологичен кабинет, находящ се в помещение на първи етаж на СУ «Христо Ботев» с. Горна Малина, в УПИ ІХ-за училище, кв. 54 по регулационния план на с. Горна Малина, община Горна Малина - видно от Акт за публична общинска собственост № 46/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 02.07.2010 г., том ІV, № 55 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини