Решение № 18 по протокол 2 от 24.02.2017 г.

мар 8, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 2  от 24.02.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-19/22.02.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.  8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и договор № 37/27.05.2013 г. с Марин Иванов Михайлски, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 18

 1. Дава съгласие за разделяне на имоти – публична общинска собственост, находящи се в землището на с. Стъргел, както следва:

- имот № 000254 с площ от 46,623 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, X-та категория, находящ се в местността „Осойната“ с акт за публична общинска собственост № 1594/30.11.2012 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 20.12.2012 г., том  VIII, № 108, на имоти №№  065018 с площ от 33,947 дка и 065019 с площ от 12,676 дка, и двата с начин на трайно полване „Пасище, мера“, X-та категория, находящи се в местността „Осойната“;

- имот № 000181 с площ от 102,438 дка с начин на трайно ползване „Пасище, мера“, IX-та категория, находящ се в местността „Под гробищата“ с акт за публична общинска собственост № 1595/27.11.2012 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 20.12.2012 г., том  VIII, № 109 на имоти №№ 148013 с площ от 42,150 дка и 148014 с площ от 60,288 дка, и двата с начин на трайно полване „Пасище, мера“, IX-та категория, находящи се в местността „Под гробищата“.

2. Упълномощава кмета на община Горна Малина да изготви актове за общинска собственост за новообразуваните имоти и да сключи анекс към договор № 37/27.05.2013 г. в съответствие с настоящото решение.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини