Решение № 298

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-174/19.12.2016г.  от г-жа Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, проведено гласуване, становища на постоянните комисии по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите, на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал.1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 предложение второ и четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Димитър Нарлийски, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 298

I. Изменя  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, обсъждане, изпълнение, отчитане и контрол на  бюджета на Община Горна Малина, приета с Решение № 1, Протокол № 1 от 07.02.2014 г., както следва:

Отменя ал. 2 на чл.37. 

Създава нови ал. 5 и ал. 6:

(5) Кметът на община в процедура по финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.

(6) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

 

II. Измененията и допълненията на Наредбата да бъдат обнародвани от председателя на Общински съвет Горна Малина на сайта на общината и/ или  разгласени по друг начин на територията на общината.

III. Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2017 г.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини