Решение № 297

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-173/19.12.2016 г.  от г-жа Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, проведено гласуване, становища на постоянните комисии по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите, на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 предложение второ и четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Протокол № 1 от 19.12.2016 г. за проведено обществено обсъждане, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Димитър Нарлийски, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 297

 Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Горна Малина:

 

В РАЗДЕЛ  ПЕТИ – Такси за административни услуги приема следните промени и допълнения:

   1.  Чл. 31(1) За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси

т. 1. (било) Издаване на удостоверение на наследници, съгласно чл. 24, ал. 2 и чл. 106, ал. 1, т. 1от ЗГР – 5.00лв.

 

т.1 (става)Издаване на удостоверение за наследници съгласно чл. 24, ал. 2 и чл. 106, ал. 1, т. 1 от ЗГР и извършване на презаверка, когато няма промяна в обстоятелствата – цена 5.00 лв. 

    2.Изменя размера на таксите в чл. 42, т. 1, т. 2,т. 8 и допълва и регламентира нов вид услуга в т. 3 и т. 4, както следва:

 Чл.42. Общинският съвет определя следните цени на услуги и права, предоставяни от общината:

(било)

 1. За ползване на зала общинска собственост – 40.00лв

 2. За ползване зала за граждански ритуали     - 30.00 лв.

(става)

1. За ползване на ритуална  зала  (за 1 час)                           -  20.00 лв.

2. За ползване на ритуална  зала  за граждански  ритуали   -  50.00 лв.

 

3. (нова) За организиране и провеждане на ритуал за сключване на граждански  брак  в  зала:

 а) в празнични дни  -   40.00 лв.

 б) в делнични дни    -   25.00 лв.

4. (нова)  За организиране и провеждане на ритуал за сключване на граждански брак  извън залите на община Горна Малина:

  а) в района на община Горна Малина             -  200.00 лв.

  б) извън района на община Горна Малина    -  400.00 лв.

                

т. 3 от досегашния чл. 42 става т. 5, т. 4 става т. 6 и т.н.

т.6 става т. 8

       ( било)т.6 За издаване на разрешително за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на строителни отпадъци / за всяка от дейностите / - 35,00 лв.

 

т.8.(става)  За издаване на разрешително за извършване на дейности по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на строителни отпадъци / за всяка от дейностите / - 50,00 лв.

 

      3. Измененията и допълненията на Наредбата да бъдат обнародвани от председателя на Общински съвет Горна Малина на сайта на общината и/ или  разгласени по друг начин на територията на общината.

 4.Измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини