Решение № 296

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-172/19.12.2016 г.  от г-жа Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, проведено гласуване, становища на постоянните комисии по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите, на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал.1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 предложение второ и четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал.1 и ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 8 от Закона за нормативните актове, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Димитър Нарлийски, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 296

 I. Изменя чл. 15 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина (приета с Решение № 8, Протокол № 2 от 11.02.2011 г., допълнена и изменена с Решение № 223, Протокол № 9 от 16.12.2016 г.) като, считано от 01.01.2017 г.,  увеличава размера на данъка върху недвижимите имоти – от 1.5 на 2.00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.     

II. Изменението на Наредбата да бъде обнародвано от председателя на Общински съвет Горна Малина на сайта на общината и/ или  разгласено по друг начин на територията й.

  III. Изменението влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини