Решение № 295

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-160/12.12.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища и РМС – 920/02.11.2016 г. за разчетени натурални стойностни показатели, заповед № 429/07.11.2016 г. на кмета на общината и протокол от 17.11.2016 г. за разпределение на общинската субсидия и дофинансиране на читалищната дейност през 2017 г. и приетия от Министерство на културата механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 295

 Утвърждава сумата от 30 000 лв. за допълнително финансиране на народните читалища и читалищното сдружение от общината над определената държавна субсидия за 2017 г. и бюджетите им, разпределени както следва:

 

Населено

 място

Наименование

 

Утвърден

Щат за

2016 г.

Стандарт (7300 лв./

1 щат)

Дофинан-

сиране от ОбГМ

Бюджет

 2017

 

1. Априлово

„Светлина 

   1927”

 

1.5

 

10950

 

1000

 

11 950

2. Байлово

„Елин Пелин –

   1922”

 

2.5

 

18250

 

1510

 

19 760

3. Белопопци

„Съзнание –

   1925”

 

1.5

 

10950

 

1510

 

12 460

4. Гайтанево

„Паисий Хилен- дарски 1927”

    

 0.5

 

3650

 

700

 

4 350

5. Горна

    Малина

„Васил Левски –

  1929”

 

3.0

 

21900

 

3900

 

25 800

6. Горно

    Камарци

„Христо Ботев-

   2010”

 

0.5

 

3650

 

650

 

4 300

7. Долна

    Малина

„Васил Левски –

  1943”

 

0.5

 

3650

 

1360

 

5 010

8. Долно

    Камарци

„Христо Ботев

  1919”

 

1.5

 

10950

 

1510

 

12 460

9. Макоцево

„Просвета  1918”

 

0.5

 

3650

 

950

 

4 450

10.Негушево

„Възраждане –

   1922”

 

0.5

 

3650

 

800

 

4 450

11.Осойца

„Никола К. Савов- 1922”

 

1.0

 

7300

 

1360

 

8 660

12.Саранци

„Пробуда – 1903”

 

0.5

 

3650

 

800

 

4 450

13.Стъргел

„Христо Г.

   Данов – 1922”

 

0.5

 

3650

 

800

 

4 450

14.Чеканчево

„Отец Паисий –

   1919”

 

0.5

 

3650

 

1300

 

4 950

15. Горна Малина

Сдружение „Читалищата в община Горна Малина – 2015”

 

 

 

0

 

 

 

0

                                  

 

 

11850

 

 

 

11 850

ОБЩО:

 

15.0

109 500

30 000

139 350

 

Сумата от 1000 лв. за дофинансиране на читалището в Априлово се предоставя на кмета на селото поради блокирана сметка.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини