Решение № 294

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-161/19.12.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.66 от Закона за местните данъци и такси,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 294

 Приема и утвърждава план-сметка за 2017г. на разходите за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер на 445 700 лв.

ПЛАН – СМЕТКА за 2017 г.

 

            За разходите необходими за дейностите според чл. 66 ЗМДТ, при очакван приход от такса смет за 2017г. –  445700 лв.

            Чл.66,ал.  1  ЗМДТ  Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

Чл. 66, ал. 1,т. 1 ЗМДТ  Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци – контейнери, кофи и други:

Чл.66,ал.1,т.2 ЗМДТ  събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им по населени места: Горна Малина – 22300лв., Белопопци – 9500лв., Байлово – 8100лв., Долна Малина – 7200лв., Априлово – 14300лв., Гайтанево – 6300лв., Негушево – 8400лв., Осойца – 11000лв., Саранци – 7 800лв., Чеканчево – 7 700лв., Макоцево – 10 200лв., Долно Камарци – 12 400лв., Стъргел – 8 600лв. и Горно Камарци – 6 900лв. 

          Общо:  140 700 лв.

Чл. 66, ал. 1, т. 3 ЗМДТ Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

Обезвреждане на битови отпадъци на регионално депо за неопасни  отпадъци – Горна Малина: 38 750лв.

Отчисления по чл. 60  от  Закона за управление на отпадъците (Наредба №14) - 13 750 лв.

Отчисления по чл. 64  от  Закона за управление на отпадъците (Постановление №207) - 117 500 лв.

 Общо: 170 000 лв.

Чл. 66, ал. 1, т. 4 ЗМДТПочистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

  Общо: 135 000 лв.

 Обща сума за всички пера:     445 700 лв.                                               

 

     ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПЛАН – СМЕТКА за 2017 година

 Събиране  на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им по населени места:

Горна Малина – 22 300лв., Белопопци – 9 500лв., Байлово – 8 100лв., Долна Малина – 7 200лв., Априлово – 14 300лв., Гайтанево – 6 300лв., Негушево – 8 400лв., Осойца – 11 000лв., Саранци – 7 800лв., Чеканчево – 7 700лв., Макоцево – 10 200лв., Долно Камарци – 12 400лв., Стъргел – 8 600лв. и Горно Камарци – 6900лв.             

 Общо: 140 700 лв.

Сумите са приблизителни и включват:

 

Горна Малина: 200 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 4680,00лв.

68 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 12376,00лв.

4 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 1536лв.

Сумарно: 4680,00+12376,00+1536= 18592,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 22310.40лв.

 Белопопци: 40 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 936,00лв.

34 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 6188,00лв.

2 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 768лв.

Сумарно: 936,00+6188,00+768= 7892,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 9470.40лв.

Байлово: 55 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 1287,00лв.

28 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 5096,00лв.

1 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 384лв.

Сумарно: 1287,00+5096,00+384= 6767,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 8120.40лв.

Долна Малина: 40 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 936,00лв.

28 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 5096,00лв.

Сумарно: 936,00+5096,00 = 6032,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 7238.40лв.

Априлово: 85 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 1989,00лв.

48 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 8736,00лв.

3 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 1152лв.

Сумарно: 1989,00+8736,00+1152= 11877,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 14252.40лв.

Гайтанево: 30 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 702,00лв.

25 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 4550,00лв.

Сумарно: 702,00+4550,00= 5252,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 6302.40лв.

Негушево: 33 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 772,20лв.

32 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 5824,00лв.

1 брой 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 384лв.

Сумарно: 772,20+5824,00+384= 6980,20лв. без ДДС, сума с ДДС - 8376.24лв.

Осойца: 90 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 2106,00лв.

30 бр. контейнери -1100л. Х 350лв. Х 52седмици = 5460,00лв.

4 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 1536лв.

Сумарно: 2106,00+5460,00+1536= 9102,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 10922.40лв.

Саранци: 60 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 1404,00лв.

26 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 4732,00лв.

1 брой 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 384лв.

Сумарно: 2644,20+4732,00+384= 6520,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 7824.00лв.

Чеканчево: 40 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 936,00лв.

30 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 5460,00лв.

Сумарно: 936,00+5460,00 = 6396,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 7675.20лв.

Макоцево: 40 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 936,00лв.

31 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 5642,00лв.

5 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 1920лв.

Сумарно: 936,00+5642,00+1920= 8498,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 10197.60лв.

Долно Камарци: 80 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 1872,00лв.

38 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 6916,00лв.

4 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 1536лв.

Сумарно: 1872,00+6916,00+1536= 10324,00лв. без ДДС, сума с ДДС - 12388.80лв.

Стъргел: 32 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 748,80лв.

33 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 6006,00лв.

1 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 384лв.

Сумарно: 748,80+6006,00+384= 7138,80лв. без ДДС, сума с ДДС - 8566.56лв.

Горно Камарци: 33 кофи Х 0,45лв. Х 52седмици = 772,20лв.

25 бр. контейнери -1100л. Х 3,50лв. Х 52седмици = 4550,00лв.

1 броя 4м3 Х 32,00лв. Х 12месеца = 384лв.

Сумарно: 772,20+4550,00+384= 5706,20лв. без ДДС, сума с ДДС - 6847.44лв.

 Обезвреждане на битови отпадъци на регионално депо за неопасни  отпадъци – Горна Малина: 38 750лв.

2500тона Х 15,50лв.= 38750,0лв. без ДДС

 В раздел IV  Финансиране на обезвреждането на отпадъци чрез депониране към Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ в сила от 13.07.2012г. в който са регламентирани ангажиментите на собствениците и операторите на депа да правят месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на съответната  РИОСВ, на чиято територия се намира депото.

отчисления по чл. 60 ал.2  от  Закона за управление на отпадъците (Наредба №7)

Рорд

Нр= 48 085,9м2X 22 лв./м2 = 1 057 889,80лв.

Ро= 1 057 889,80лв./192 344т.= 5,50лв./тон Х 2500тона= 13 750,00лв.                                                                                                                                              

отчисления по чл.64,ал.1от Закона за управление на отпадъците (Наредба №7)

за 2013г. e 15,00лв./т.

за 2014г. е 22,00лв./т.

за 2015г. е 28,00лв./т.

за 2016г. е 36,00лв./т.

за 2017г. е 47,00лв./тон Х 2500тона= 117 500,00лв.

                                                                                                                         

 Общо отчисления:131 250лв.

 

Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 135 000 лв.

  Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини