Решение № 292

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-163/19.12.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 292

 1. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити през 2017 г., както следва:

 

СУ „Христо Ботев” с. Горна Малина

BG31 UNCR 7000 3101 9337 03

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Априлово

BG33 UNCR 7000 3101 9300 78

ОУ „Отец Паисий” с. Долно Камарци

BG67 UNCR 7000 3101 9451 80

ДГ „Вяра, Надежда, Любов” с. Горна Малина

BG18 UNCR 9660 3100 0280 12

Домашен социален патронаж с. Негушево

BG83 UNCR 9660 3100 0698 13

 

2. Горепосочените второстепенни разпоредители с бюджетни кредити през 2017 г. прилагат системата на делегираните бюджети, която дава право на директора:

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини