Решение № 290

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 18  от 21.12.2016г.

на ОбС Горна Малина

            ……………………………………………………………………………………………

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-165/19.12.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 290

 Утвърждава разработения индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г., който ще бъде част от проекта за общинския бюджет от финансиращите органи: „ДФ „Земеделие“ – РА , Националния фонд и Оперативна програма „Околна среда”, както следва:


 

 

 

Наименование на проекта

Източник на финан-сиране

Салдо към 01.01.2017 г.

§ 95-01

Постъпления от финансиращия орган

Разходи

Салдо към 31.12.2017 г.

§ 95-07

Главница

§ 63-01

                

ДДС

§ 63-01

Възстановена лихва

 § 63-02

Инфрастр. обекти

§ 52-06

Придобиване на други ДМА

  1. „Първоначално залесяване на  неземеделски земи на територията на община Горна Малина”

ДФ „Земеделие“ – РА

 

50 534

13 519

 

64 053

-

-

  1. „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища:път SFO 2170 / I-6,Долни Богоров – Пирдоп/-Долна Малина – Априлово път SFO 3176 / I-6,Долни Богоров – Пирдоп/-Осоица, път SFO 3173 / I-6,Долни Богоров – Пирдоп/-Саранци – Макоцево и  път SFO 3174/3173 - Чеканчево“

ДФ „Земеделие“ – РА

 

2 863 984

аванс

 

 

2 863 984

-

-

  1. „Реконструкция и ремонт на улици на територията на община Горна Малина по съществуващо положение : с.Априлово – дължина 850 м.о.т.66-65-64-63-107-106-119-118-140;62-56-5758-44;с.Осоица – дължина 850 м о.т.85-92-123-93-94-95-96-97-98-116-115-114-102-103-104-107-108-10-162-22-21; с.Долно Камарци – дължина 850 м о.т. 17-16-15-14-30-главен път-45-44-107-108-10-110-207-206-132-131-130

ДФ „Земеделие“ – РА

 

977 815

аванс

 

 

977 815

 

-

  1. „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Горна Малина и с.Белопопци”

ДФ „Земеделие“ – РА

 

2 417 144 - аванс

 

 

2 417 144

 

 

  1. „Предварително третиране и компостиране на отпадъци”

ОП”Околна среда”

 

150 000 -аванс

 

 

150 000

 

 

  1. „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда – Горна Малина”

Национален фонд

 

300 000 – междинно плащане

60 000

 

360 000

 

 

ВСИЧКО:

 

 

6 759 477

73 519

 

6 832 996

 

-

                     

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................                       

                                                                        /подпис/    

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                        Подпис: ………………………

Връща

Новини