Решение № 289

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

 

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-167/19.12.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 289

 Утвърждава щатните бройки и  разходите за заплати през 2017г. за делегирани държавни дейности и местни дейности, както следва:    

 

 

 

 

 

 

щ.бройки

Ср/ва за РЗ

 /лева/

ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР

 

 

I.Функция " ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ "

 

 

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

 

 

Дейност 122 Общинска администрация

36.5

405 060

IV. Функция " ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ "

 

 

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ

 

Дейност 437 Здравен кабинет в  училища

1

7 956

V.Функция " СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ "

Група В) Прогр., дейн. и служби по соц. осиг., подпом. и заетостта

Дейност 540 Домове за стари хора

 

 

ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР

 

 

I.Функция " ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ "

 

 

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

 

 

Дейност 123 Общински съвети

1

21 600

III.Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"

 

 

Дейност 337 Извънучилищни дейности

 

 

V.Функция "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

Група В) Прогр., дейн. и служби по соц. осиг., подпом. и заетостта

Дейност 524 Домашен социален патронаж

7

55 120

VI. Функция "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"

Група Б) Опазване околната среда

 

 

Дейност 623 Чистота

17.5

88 640

Дейност 622 Озеленяване

1

7 417

VII. Функция " ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ "

Група В) Култура и спорт

 

 

Дейност 714 Спортни бази

7

45 625

Дейност 745 Обредни домове и зали

 

 

VIII.Функция " ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ "

 

Група Е) Други дейности по икономиката

 

 

Дейност 849 Други дейности по транспорта

4

34 500

Дейност 898 Други дейности по икономиката

3

27 600

ДОФИНАНСИРАНЕ

 

 

I.Функция " ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ "

 

 

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

 

 

Дейност 122 Общинска администрация

13

108 088

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини