Решение № 274

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 18  от 21.12.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-176/19.12.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 274

 1.    Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години част от имот – публична общинска собственост, съставляващ помещение с площ от 9.00 кв. м /девет квадратни метра/, находящо се на втория етаж от двуетажна масивна сграда  със застроена площ от 144.00 кв. м в УПИ I-140, кв. 31 по регулационния план на с. Горно Камарци, община Горна Малина – видно от Акт за публична общинска собственост № 505/08.07.2001 г., вписан в книгите за вписване от 09.04.2009 г., том II, дело № 162 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

  1. 2.    Определя наемна цена на месец в размер на 17.50 лв. (седемнадесет лева и петдесет стотинки) с ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 9.00 кв. м площ х 0.90 лв./кв. м (за покрити площи за търговски цели за 1 кв. м) = 8.10 лв. х 1.8 коефициент за площ х 20 % ДДС = 17.50  лв./месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе през 2017 г. тръжната процедура и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 19.01.2017г.

                                                                                                                               Подпис: ………………………

Връща

Новини