Решение № 17 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 1  от 20.01.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-173/19.12.2016 г.  от г-жа Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите, на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 предложение второ и четвърто, чл. 27, ал. 3-5, чл. 44, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства Величка Ангелова Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 17

 1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Горна Малина (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование).

2. Възлага на Кмета на Община Горна Малина да предостави приетия по т. 1 Анализ на Областния управител, в срок до 30.01.2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Връща

Новини