Решение № 16 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 1  от 20.01.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-5/13.01.2017 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите и на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 предложение второ и четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11 и чл. 12 от Закона за туризма, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства - Величка Ангелова Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 16

 1. Приема Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Горна Малина 2017 - 2030 г.

2. Приема Общински план за развитие на туризма в Община Горна Малина за периода  2017 – 2020 година.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини