Решение № 10 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 1  от 20.01.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-7/17.01.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 4, т. 2, чл. 13 и чл.17 от Закона за общинския дълг, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват - Иванка Младенова Младенова и Величка Ангелова Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 10

 I. Дава съгласие Община Горна Малина да поеме краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт-кредит, при следните параметри:

1. Максимален размер на кредита –  до 100 000 лв. ( сто хиляди лева);

2. Валута на кредита – български лева / BGN/;

3. Вид на кредита: краткосрочен банков кредит – овърдрафт, поет с договор за общински заем;

4. Цел: за финансиране предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

5. Краен срок на издължаване: до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Община Горна Малина може да ползва и следва да погасява главницата на плафони ( снижаеми остатъци, лимити по главницата) съгласно погасителен план, договорен с кредитиращата институция.

6. Начин и срок на усвояване – многократно в срок до 12 месеца от датата на договора за кредит. Общината да може да ползва ( усвоява)  средства от кредита на плафони ( снижаеми остатъци, лимити по главницата ) съгласно погасителен план, договорен с кредитиращата институция.

7. Условия за плащане на лихва: ежемесечно.

8. Обезпечение: Учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ в размер на 125% от размера на кредита върху настоящи и бъдещи вземания на община Горна Малина на парични средства (собствени приходи) за положително салдо по банкова сметка на Общината с

IBAN BG25UNCR96603111292011, BIC UNCRBGSF, формирано от настоящи  и бъдещи собствени приходи на община Горна Малина по

 чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „ а” до  „ ж” от Закона за публичните финанси, от общата изравнителна субсидия за местни дейности съгласно  чл. 52,

 ал. 1, т. 1, буква „б” от Закона за публичните финанси, както и от всички други собствени приходи на община Горна Малина, които могат да бъдат предмет на залог съгласно закона за периода до окончателно погасяване на дълга;

9. Годишен лихвен процент: 1месечен СОФИБОР плюс максимална надбавка до 5 % годишно;

10. Лихвен процент при просрочие  на главница – образува се от годишния лихвен процент по т.9 плюс надбавка и се дължи върху сумите в просрочие. Максималната стойност на надбавката – 3% годишно.

11. Неустойка при  просрочие на лихва – без неустойка при просрочие на лихви.

12. Такса за проучване и разглеждане на искане на кредит – без такса.                   

13. Еднократна комисионна за управление на кредита, платима при подписване на договора за кредит върху размера на разрешения кредит – максимум 1%.

14. Комисионна за ангажимент върху размера на неусвоената част от кредита – без комисионна.

15. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на кредита или част от него със собствени средства от общината.

 

II. Възлага на Кмета на община Горна Малина да проведе процедура за избор на банка за предоставяне на кредита при одобрените от Общински съвет параметри.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини