Решение № 8 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 1  от 20.01.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-4/13.01.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисии по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват - Иванка Младенова Младенова и Величка Ангелова Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 8

 1. Утвърждава разчетите по дейности  на СУ ”Христо Ботев” -  с. Горна Малина, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” -   с. Априлово, ОУ ”Отец Паисий” -  с. Долно Камарци и на   ДГ ”Вяра, Надежда,  Любов”  -  с. Горна Малина – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в съответствие с предложеното Приложение № 1 за разпределението на бюджет 2017 г. по натурални показатели, единни разходни стандарти и дейности.

2. Утвърждава средствата за дофинансиране на учебните заведения за учебната 2016/2017 година съгласно приложеното Приложение № 2.

3. Утвърждава средства за издръжка на Детска градина „Вяра, Надежда, Любов” – Горна Малина за 2017 година в размер на 129 200 лв. (Словом: Сто двадесет и девет хиляди и двеста лева).

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини