Решение № 7 по протокол 1 от 20.01.2017 г.

яну 26, 2017

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 1  от 20.01.2017г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-1/09.01.2017 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и на основание чл. 52, ал. 1 вр. чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 вр. чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г., ПМС 374/22.12.2016 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината,  с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един отсъства – Величка Ангелова Ангелова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 7

 1.Приема бюджета на Община Горна Малина за 2017 година /приложение № 1/, както следва:

1.1. По приходите в размер на 6 517 367 лв., в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 306 269 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 2 202 852  лв.

1.1.1.2. Финансиране в размер на – -22 094 лв.;

1.1.1.3. Временен безлихвен заем – 22 000 лв;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2016 година в размер на 103 511 лв. /приложение № 3/

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 211 098  лв, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 319 800 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 432 350  лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 929 800 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 480 200  лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 89 300 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 360 300 лв

1.1.2.5.  Предоставени трансфери в размер на 144 110 лв.

1.1.2.6.  Трансфери от/за държавни предприятия , включени в консолидираната фиксална програма в размер на 1 345 732 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  17 710 лв.

1.1.2.7. Друго финансиране в размер на -106 868   лв.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2016 година в размер на 28 464 лв./Приложение 3/

1.2. Поразходитев размер на 6 517 367 лв., разпределени по функции и дейности, както следва:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 2 306 269 лв. /приложение №1/;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи и от изравнителна субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 190 030 лв. /приложение № 1/;

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 021 068 лв. /приложение № 1/, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 80 000 лв. и капиталови разходи в размер на 1 799 982 лв. /приложение № 2/;

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината , изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

2. Приема поименен списък на капиталовите разходи в размер на 1 799 982 лв , съгласно Приложение №2

2.1 .Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 360 300 лв;

2.2.Приема разчет на капиталови разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажби на общински нефинансови активи, в размер на 93 950 лв;

2.3. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани с приходи от ПУДОС, в размер на 1 345 732 лв.

 

3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

             3.1. Членски внос в размер на 3 540 лв. /внесено е отделно предложение/;

            3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – дейност 122 в размер на 10 000 лв.;

             3.3. Субсидии за:

3.3.1. Дофинансиране на читалищната дейност в размер на 30 000 лв. /внесено е отделно предложение/;

            3.3.2. За функциониране на два спортни клубове – 47 220 лв. /внесено е отделно предложение/;

            3.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнително условие по предоставяне и отчитане на целевите средства;

 

4. Приема следните лимити на разходи:

            4.1. СБКО – в размер на 3 % от планираните средства за работни заплати на заетите по трудови правоотношения;

             4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 5 000 лв. /внесено е отделно предложение/;

             4.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет в размер на 2 200 лв. /внесено е отделно предложение/;

            4.4. Други разходи – 1 750 лв. – разходи за погребения /внесено е отделно предложение/.

 

5. Утвърждава списък на длъжностите на лицата, които имат право на транспортни разноски:

5.1. за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно/;приложение №4/

 

6. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и извънщатния персонал на общинските предприятия по дейност 714 „Спортни база и спорт за всички”;/Приложение №5/

 

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките на средства от Европейския съюз в размер на 6 832 996 лв. /внесено е отделно предложение/;

 

8. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен на бюджета на община Горна Малина /внесено е отделно предложение/;

 

9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2016 година и прогнозни показатели за 2017 , 2018  и 2019 година /внесено отделно предложение/.приложение№6/

 

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи , които могат да бъдат натрупани през 2017 г в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 730 072 лв.

 

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи ,които могат да бъдат поети през 2017 година в размер на 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или 2 433 575 лв.

 

12. Определя размера на  просрочени вземания, който се предвижда да бъдат събирани през 2017 година в размер на 27 595 лв от наем земи и имущество;/Приложение №7/

 

13. Определя размера на  просрочени задължения, който се предвижда да бъдат разплатени през 2017 година в размер на 30 642 лв , съгласно /Приложение №8/;

 

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

            14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

            14.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

            14.3. В изпълнение на правомощията си по т. 14.2 кметът издава заповеди;

            14.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

 

15. Възлага на кмета:

            15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

            15.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по – ниска степен;

            15.3. Да организира разпределяне на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределянето;

             15.4. Да информира Общински съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

            15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

            15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерството на финансите;

 

16. Упълномощава кмета:

            16.1 да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и от други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

            16.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2017 г.;

            16.3. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси;

            16.4. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 , ал.1 , т.4 от ЗПФ.

            16.5. Във всички останали случаи , при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , кметът на общината внася предложение за  предоставянето им по решение на общинския съвет.

 

17. Упълномощава кмета:

            17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнението на Общинския план за развитие;

             17.2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти;

            17.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери , както и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини