Решение № 267

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-145/14.11.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5, чл. 61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва – Иванка Младенова Младенова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 267

-                1. Разрешава община Горна Малина да  участва като партньор,  съвместно с Кандидата (Фондация ИСУО) и партньора СУ "Христо Ботев" – с. Горна Малина,  в проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основана на силните страни” с рег. № BG05M20P001-3.002-0336, който ще се осъществява в СУ „Христо Ботев” – с. Горна Малина в дейностите по проекта:

-                - Участие в клубове за развитие на силните страни на учениците;

-                - Информиране и публичност на проекта, резултатите и модела.

-                2. Община Горна Малина  няма да изразходва средства по изпълнението и след приключването на проекта „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основана на силните страни” с рег. № BG05M20P001-3.002-0336.

-                3. Препис от решението да се изпрати на кмета на община Горна Малина, на Кандидата Фондация ИСУО  и на партньора СУ „Христо Ботев” – с. Горна Малина за сведение и изпълнение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Не участва

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                              Подпис: ………………………

Връща

Новини