Решение № 265

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-150/24.11.201 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становища на постоянните комисияи по финанси, данъчна политика и бюджет и по образование, култура и вероизповедание и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 265

 1. Учредява Национална литературна награда „Елин Пелин”.

2.  Приема следните документи като неразделна част от настоящото решение:

- Статут за присъждане на Национална литературна награда за цялостно творчество на името на изтъкнатия български писател Елин Пелин, роден в с. Байлово, община Горна Малина, Софийска област;

- Правилник за провеждане на процедура по присъждане на Националната литературна награда  „Елин Пелин”;

- Формуляр за участие.

3. Община Горна Малина води Регистър на носителите на НЛН „Елин Пелин”.

4. Препис от решението да се изпрати на кмета на община Горна Малина за сведение и изпълнение.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини