Решение № 264

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-143/04.11.2016г. от инж.Ангел Жиланов – кмет на общината по предложение № 61.00-135/21.10.2016 г. от г-жа Цветанка Иванова – зам.-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, проведено гласуване, становища на постоянните комисии по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите и по финанси, данъчна политика и и на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 8 и чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование,  чл. 21, ал.1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 предложение второ и четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14 от Наредба  № 5 от 03.06.2016 г. на МОН и Протокол от 21.10.2016 г. за проведено обществено обсъждане на промени в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 264

 1.             Изменя наименованието на раздел III от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, приета с Решение № 49 на Общински съвет Горна Малина, Протокол № 3/22.12.2011 г. (Допълнена и изменена с:  Решение № 231, Протокол № 9/12.09.2012 г., Решение № 313, Протокол № 11/30.11.2012 г., Решение № 122, Протокол № 3/12.06.2013 г. Решение № 224, Протокол № 9/16.12.2013 г.  и Решение № 199, Протокол № 8/28.10.2014 г) като вместо: „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги” постановява да се чете: Раздел III „Такси за детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги”.

  1. 2.             Отменя досегашния чл. 21 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги, приета с Решение № 49 на Общински съвет Горна Малина, Протокол № 3/22.12.2011 г. (Допълнена и изменена с:  Решение № 231, Протокол № 9/12.09.2012 г., Решение № 313, Протокол № 11/30.11.2012 г., Решение № 122, Протокол № 3/12.06.2013 г. Решение № 224, Протокол № 9/16.12.2013 г.  и Решение № 199, Протокол № 8/28.10.2014 г).
  2. 3.             Приема нов чл. 21, както следва:

Чл. 21. (1) Месечната такса за ползване услугата  яслена, първа и втора възрастови групи в  детска градина при целодневна организация  е 10 лв. (десет лева) независимо от присъствията и отсъствията плюс 2 лв.  (два лева) за всеки присъствен ден на едно дете.

(2)  Месечната такса за ползване услугата  яслена, първа и втора възрастови групи в  детска градина при полудневна и почасова организация е 5 лв.  (пет лева) независимо от присъствията и отсъствията плюс 1,50 лв. (един лев и 50 ст.) за всеки присъствен ден на едно дете.

(3) Децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в детска градина (трета и четвърта възрастови групи):

1. заплащат месечна такса само по 2 лв. (два лева) за всеки присъствен ден при целодневна организация.

2. заплащат месечна такса само по 1,50 лв. (един лев и  50 ст.) за всеки присъствен ден при полудневна или почасова организация.

(4) За организиране на допълнителна услуга за отглеждане на деца от 10 месеца до 7-годишна възраст при съботно – неделна организация на основание чл. 68, ал. 1 от ЗПУО таксата е 60 лв. на ден, която включва:

-                10 лв. - постоянна такса,

-                2 лв. на ден за храна,

-                48 лв. - заплащане на задължителния персонал от трима човека: учител, помощник възпитател и готвач.

(5) Размерът на месечната такса по ал. 1, 2 и 3 се заплаща с 50% намаление за деца с родители  – редовни студенти или докторанти.
           
(6)  Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината,  за второто дете се заплаща  50%  от месечната такса.
           
(7) През неучебното време от 01 юни до 14 септември,  както и през ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерство на образованието и науката за съответната учебна година:

1. Децата, които  посещават  детска градина,  заплащат само по 2 лева на храноден при целодневна организация;

2. Децата, които  посещават  детска градина,  заплащат само по 1,50 лева на храноден при полудневна или почасова организация.

3. По т. 1 и т. 2 родителят/настойникът подава заявление до директора за времето, през което детето ще посещава детската градина.

(8)  Не се заплаща месечна такса за:

1.  Децата, чиито родители/настойници  или един от тях е с намалена работоспособност над 71%,  децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг,  децата на неизвестни родители,  сираци и полусираци.

2.  Децата с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването.

3. Три или повече деца от едно семейство независимо от това дали всичките посещават детското заведение.

4. При подадено заявление от родителите до директора, че детето няма да посещава детската градина  през неучебното време от 01 юни до 14 септември.

(9)  Не се заплаща  месечна  такса за времето, в което детската градина или отделна група в нея не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини.   

(10) За ползване на преференции по ал. 5, 6 и 7 или за освобождаване от такса по ал. 8 и 9, родителите или настойниците подават декларация до директора на детската градина, придружена с доказващи правото документи.
            (11) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец от подаване на декларацията.

  1. 4.             Изменението на Наредбата да бъде обнародвано от председателя на Общински съвет Горна Малина на сайта на общината и/или разгласено по друг начин на територията на общината.
  2. 5.             Измененията влизат в сила от 01.01.2017 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини