Решение № 259

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-154/28.11.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 259

 1. Да се открие принудително отчуждително производство на имоти – частна собственост за общински нужди, попадащи в улица от о.т. 67 – о.т. 71 между квартали 13 и 15, засягащи имоти №№ 82, 83, 84, 85 по регулационния план на с. Горно Камарци, одобрен със заповед № АБ – 244/1981 г.

2.Възлага на кмета на Община Горна Малина да извърши предвидените в ЗОС и ЗУТ отчуждителни действия по прилагане на регулационния план на с. Горно Камарци в частта, касаеща улица с о.т. 67 – о.т. 71, между квартали 13 и 15.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини