Решение № 258

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-149/23.11.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направените предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 16, ал. 3 от  Наредбата за търговете и конкурсите (обн. ДВ бр. 85/26.09.2003 г.) и протокол от проведена тръжна процедура на 18.11.2016 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 258

 1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 000146 с площ 5001 кв. м, намиращ се в землището на с. Саранци, ведно с построените и разположени в него: бетонов възел със застроена площ 800 кв. м, силози за цимент със застроена площ 77 кв. м, склад със застроена площ 380 кв. м, мачтов трафопост със застроена площ 8 кв. м и помпена станция със застроена площ 9 кв. м, актувани с акт за частна общинска собственост № 41/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 29.03.2012 г., том ІІ, № 45 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – гр. Елин Пелин, участника Евгени Александров Йоргов с предложена цена от 81 000 лв. (осемдесет и една хиляди лева).

2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за продажба на горецитирания имот с участника Евгени Александров Йоргов на цена от 81 000 лв. (осемдесет и една хиляди лева).

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини