Решение № 257

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-148/23.11.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направените предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост вр. чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, вр. чл. 14, ал. 4 от  Наредбата за търговете и конкурсите (обн. ДВ бр. 85/26.09.2003 г.) и заповеди №№ 207/01.07.2016 г., 288/19.08.2016 г. и 318/14.09.2016 г.  на кмета на община Горна Малина, решения на ОбС Горна Малина №№ 14 по протокол № 4 от 09.12.2015 г. и 166 по протокол № 10 от 26.05.2016 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 257

1. Намалява с 20 % (двадесет процента) одобрената с решение на Общински съвет Горна Малина № 166 по протокол № 10 от 26.05.2016 г., пазарна цена в размер на 20 055.60 лв. (двадесет хиляди петдесет и пет лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС за незастроен УПИ I45, кв. 43 по регулационния план на с. Априлово, Община Горна Малина, с площ по скица от 790.00 кв. м (седемстотин и деветдесет квадратни метра), с акт за частна общинска собственост № 1470/28.12.2011 г., вписан в книгите за вписване от 16.01.2012 г., том I, № 19 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин.

2. След корекцията пазарната цена да бъде 16 713.00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лева) с ДДС.

3. Потвърждава т. 2 от свое решение № 166 по протокол № 10 от 26.05.2016 г., с което е постановено горепосочения имот да бъдат предложен за продажба чрез процедура – публичен търг с явно наддаване.

4. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе процедурата по т. 3 при начална тръжна цена, вписана в т. 2 от настоящето решение. 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини