Решение № 256

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-35/8/24.11.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 256

 Одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ № 000135, ПИ № 000157, ПИ № 000138, ПИ № 000140, ПИ № 000132, ПИ № 000193, ПИ № 000141, ПИ № 000142, ПИ № 000193, ПИ № 000191, ПИ № 000190, ПИ № 000162, ПИ № 000177, ПИ № 000149;създаване на квартал 53, състоящ се от УПИ I-000157 „За животновъдна ферма“, УПИ II-000192, УПИ III-000162, УПИ IV-000177, УПИ V-000190 и УПИ VI-000191; създаване на квартал 54, състоящ се от УПИ I-000141, УПИ II-000142 и УПИ III-000149;създаване наквартал 55, състоящ се от УПИI-000135„За животновъдна ферма“, УПИII-000138, УПИIII-000140, УПИIV-000132 иУПИV-000193;създаване на улица с о.т о.т. 6 (съществуваща), 282, 281, 280, 261, 262, 264, 265, 266, 276, 277; създаване на задънена улица с о.т о.т. 266, 267, 268, 270, 276, 274; създаване на задънена улица с о.т о.т. 271, 172; създаване на задънена улица с о.т о.т. 269, 275; създаване на задънена улица с о.т о.т. 277, 278, 279в землището на с. Стъргел, община Горна Малина.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини