Решение № 254

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 17  от 30.11.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-152/24.11.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 254

1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години част от имот – публична общинска собственост, съставляващ лекарски кабинет с площ от 35.00 кв. м, заедно с ½ чакалня, манипулационна и санитарен възел, находящи се в сградата на „Здравна служба“ с. Горна Малина, с акт за публична общинска собственост № 32/08.10.1998 г.

2. Определя наемна цена на месец в размер на 37.80 лв. (тридесет и седем лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 35.00 кв. м площ х 0.60 лв./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м) х 1.5 (коефициент за площ  от 21 кв. м. до 40 кв. м)х 20 % ДДС = 37.80 лв. с ДДС на месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

3. Упълномощава кмета на община Горна Малина да проведе тръжната процедура и да сключи договор с участника, класиран на първо място.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ………………….г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини