Решение № 251

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 16  от 26.10.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 26.00-232/1/21.10.2016г. от г-жа Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 34а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, вр. чл. 15, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 - не участва в гласуването: Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 251

 1. Дава съгласие да бъде продължен срока на договор № 045/14.11.2011 г. за отдаване под наем на земеделски имоти - публична общинска собственост, сключен между Община Горна Малина и „Лактан“ ЕООД чрез управителя Анатоли Георгиев, ЕИК: 131303587, със седалище и адрес на управление: с. Осойца, община Горна Малина до 30.09.2017 г. при годишна наемна цена съгласно тарифата, приета с решение № 48 по протокол № 7/22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина.

2. Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитирания  договор за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

не участва

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 16.11.2016г.

                                                                                                                              Подпис: ………………………

Връща

Новини