Решение № 246

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 16  от 26.10.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-138/21.10.2016г. от г-жа Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направените предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, вр. чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 41, ал. 1, т. 3 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 246

 1. Да бъде открита процедура за безсрочно учредяване право на строеж чрез публично оповестен конкурс върху имот – частна общинска собственост: УПИ І – за паркинг, къмпинг, складове и КОО, кв. 102  по регулационния план на с. Горна Малина, община Горна Малина, целият от 9 689.00 кв. м (девет хиляди шестстотин осемдесет и девет квадратни метра) – с акт за частна общинска собственост № 2299/17.11.2015 г., вписан в книгите за вписване от 30.11.2015 г., том IX, дело № 141 при Агенция по вписвания – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, при начална тръжна цена от 103 976,00 лв. (сто и три хиляди деветстотин седемдесет и шест лева) без ДДС, респ. 124 771.20 лв. (сто двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки) с ДДС.

2. Правото на строеж се учредява при спазване на устройствените параметри и изискванията на ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № 252/29.07.2015 г. на кмета на Община Горна Малина.

3. Правото на строеж да се реализира в максимален срок от 5 години.

4. Приоритетните условия на конкурса - размерът на цената.

5. Приобретателят на правото на строеж няма право да се разпорежда с правото на строеж върху обектите, които ще построи, докато не ги въведе в експлоатация.

6. Приобретателят на правото на строеж няма право да преотстъпва правото на строеж или да го прехвърля на трети лица.

7. Кандидатети са длъжни да представят идеен проект за оптимално  застрояване съгласно показателите в действащия ПУП - ПРЗ.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 16.11.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини