Решение № 245

дек 22, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 16  от 26.10.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-139/21.10.2016г. от г-жа Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 1, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка със свои решения №№ 14 по протокол № 4 от 09.1202915 г., 200 по протокол № 8 от 25.03.2015 г. и  112 по протокол № 8 от 25.03.2016 г., с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 245

           Да бъде продаден чрез процедура – публичен търг с явно наддаване, ПИ № 000146 с площ 5001 кв. м, намиращ се в землището на с. Саранци, ведно с построените и разположени в него: бетонов възел със застроена площ 800 кв. м, силози за цимент със застроена площ 77 кв. м, склад със застроена площ 380 кв. м, мачтов трафопост със застроена площ 8 кв. м и помпена станция със застроена площ 9 кв. м, актувани с акт за частна общинска собственост № 41/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 29.03.2012 г., том ІІ, № 45 при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – гр. Елин Пелин, при следните условия:

1. Начална тръжна цена в размер 80 245,66 лв.

2. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена, посочена в т. 1, в размер 8024,57 лв.

3. Размер на депозита, гарантиращ сериозността на предложението за участие в процедурата – 10 % от сумата, посочена в т. 1, а именно: 8024,57 лв., вносими по банков път по сметка на Община Горна Малина, IBAN: BG91 UNCR 9660 3311 2920 19, BIC: UNCRBGSF при „УниКредит Булбанк“ – АД, или в касата на Община Горна Малина.

4. Цена на тръжната документация – 150 лв. с включен ДДС.

5. Търгът ще се проведе на 18.11.2016 г. от 10,30 ч. в зала № 9, ет. 2, в административната сграда на Община Горна Малина в с. Горна Малина, ул. 21-ва 18.

6. При непровеждане на търга на 18.11.2016 г. да се проведе повторен търг при същите условия и на същото място на 16.12.2016 г. от 10,30 ч., като закупуването на тръжна документация, внасянето на депозити, оглед и подаване на заявления за участие ще се извършват до 12 ч. на 15.12.2016 г. вкл.

7. Оглед на имота може да бъде правен всеки работен ден от 8,30 ч. до 16 ч. след предварителна заявка и закупуване на тръжна документация най-късно до 16.11.2016 г. вкл.

8. Краен срок за закупуване на документация за участие в процедурата – до 12 ч. на 16.11.2016 г. в сградата на общинската администрация, с. Горна Малина, ул. 21-ва 18, ет. 1, ЦУИГ (център за информация и услуги на гражданите).

9. Краен срок за внасяне на депозита за участие в процедурата – 11 ч. на 17.11.2016 г. вкл.

10. Краен срок за приемане на заявленията за участие в процедурата – до 12 ч. на 17.11.2016 г. вкл.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 16.11.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини