Решение № 241

окт 5, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 15  от 21.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-129/17.09.2016г. от инж. Емил Найденов – председател на ОбС, станалите разисквания, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите и на основание чл. 21, ал. 2, предложение четвърто, ал.3 и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  с 9 гласа - за, против - 2, въздържали се - 1, 1 отсъства - Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 241

 Изменя свое решение № 213 по протокол № 12 от 29.07.2016г., както следва:

Считано от 01.10.2016г. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите в размер до 65 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, както следва:

1. За участие в заседние на Общинския съвет – 35 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;

2. За участие на член на комисия в заседание на комисията – 25 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;

3. За участие на председател на комисия в заседание на комисията – 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

 

Х

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

Х

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

 

Връща

Новини