Решение № 240

окт 5, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 15  от 21.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  четвърта точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-107/23.08.2016г. от общинските съветници: Николай Стоилов, Димитър Нарлийски, Ивайло Илиев, Иван Ников, Йоана Добрева и Йордан Алексиев, станалите разисквания, проведено гласуване, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите и на основание чл. 21а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  с 5 гласа - за, против - 6, въздържали се - 1, 1 отсъства - Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 240

 Не избира Георги Николов Чолаков за обществен посредник.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 

Х

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

 

Х

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

 

Х

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

 

Х

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

Х

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

Х

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

Х

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

Връща

Новини