Решение № 237

окт 5, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 15  от 21.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-128/17.09.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 41, ал. 2  от Закона за общинската собственост, вр. чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, чл. 2, ал. 1, т. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите (Приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.),  заповеди №№ 187/13.06.2016 г. на кмета на община Горна Малина и 234/22.07.2016 г. на заместник-кмета на Община Горна Малина, решения на ОбС Горна Малина №№ 14 по протокол № 4 от 09.12.2015 г., 200 по протокол № 8 от 25.03.2015 г. и 112 по протокол № 8 от 25.03.2016 г., с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 237

  1. 1.                  Да бъде  продаден чрез процедура – публичен търг с явно наддаване ПИ № 000146 с площ от 5 001,00 кв. м, находящ се в землището на с. Саранци, ведно с построените и разположени в него: бетонов възел със застроена площ от 800.00 кв. м, силози за цимент със застроена площ от 77.00 кв. м, склад със застроена площ от 380.00 кв. м, мачтов трафопост със застроена площ от 8.00 кв. м и помпена станция със застроена площ от 9.00 кв. м, актувани с акт за частна общинска собственост № 41/12.10.1998 г., вписан в книгите за вписване от 29.03.2012 г., том ІІ, № 45 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Елин Пелин, при начална тръжна цена в размер на 80 245.66 лв. (осемдесет хиляди двеста четиридесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки).

         Цената е формирана по следния начин: 7 448.00 лв./ цената на земята/ по 20% ДДС = 8 937.60 лв. + 64 013.00 лв. без ДДС /цена на сградния фонд/ = 72 950.60 лв. – изготвена пазарна оценка, увеличена с 10 %:

72 950.60 лв. + 72 950.60 лв. х 10%  = 80 245.66 лв.

2. Процедурата да се проведе организира и проведе съгласно Наредбата за търговете и конкурсите,  приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.

            Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини