Решение № 235

окт 5, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 15  от 21.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-125/16.09.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 235

1. Общинският съвет удостоверява, че проект:„Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в: с. Априлово -   о.т. 66-65-64-63-107-106-119-118-140; 62-56-57-58-44; с. Осоица – о.т. 85-92-123-93-94-95-96-97-98-116-115-114-102-1030104-107-108-109-162-22-21; с. Долно Камарци – о.т. 17-16-15-14-30-главен път (I-6)- 45-44-107-108-109-110-207-206132-131-130” на Община Горна Малина и включените в него дейности съответстват на основните приоритети, заложени в общинския план за развитие на Община Горна Малина за периода 2014-2020 г. – Приоритет 8 „ Подобряване на базовата транспортна, канализационна, водоснабдителна, социална, образователна и здравна инфраструктура”, мярка 8.2 „Строителство /реконструкция /, рехабилитация на общински пътища, осигуряващи свързаност между населените места и достъп до индустриалните зони”.

2. Възлага на Кмета на община Горна Малина изпълнението на горното решение.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини