Решение № 226

окт 5, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 15  от 21.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-126/16.09.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Даниел Чавдаров Георгиев, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 226

             Одобрява компенсирани промени по списъка за капиталовите разходи за 2016г., както следва:

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешни компенсирани променин по  разчета на капиталовите разходи за 2016 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование и

местонахождение на обекта

Дейност

Параграф

Разчет

2016

по източници на финансиране:

 

 

 

 

 

Целева

субсидия

§ 31-13

Продажби

чл. 127 от ЗПФ

ПУДООС

1

 

2

3

4

5

7

8

 "Местни отговорности"

 

 

 

 

 

 

 

Обект: "Закупуване на компютърни конфигурации - 8 бр."

било

122

§ 52-01

6 400

 

6400

 

Обект: "Закупуване на компютърни конфигурации - 8 бр."

става

122

§ 52-01

6 400

 

6400

 

Обект: " Закупуване на земя при изграждане на улици по населени места в община Горна Малина

било

122

§ 54-00

5 000

 

5000

 

Обект: " Закупуване на земя при изграждане на улици по населени места в община Горна Малина

става

122

§ 54-00

5 000

 

5000

 

Обект: " Изграждане на  Допълнителен водопровод с. Белопопци - с. Байлово"

било

603

§ 52-06

1 539 692

 

22 700

1516992

Обект: " Изграждане на  Допълнителен водопровод с. Белопопци - с. Байлово"

става

603

§ 52-06

1 533 692

 

16 700

1516992

Обект:"ППР за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Белопопци и с.Горна Малина"

било

603

§ 52-06

0

 

0

 

Обект:"ППР за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с.Белопопци и с.Горна Малина"

става

603

§ 52-06

21 000

 

21 000

 

Обект: "Доставка и монтаж на улични енергоспестяващи осветителни тела в общината"

било

604

§ 51-00

65 000

65 000

 

 

Обект: "Доставка и монтаж на улични енергоспестяващи осветителни тела в общината"

става

604

§ 51-00

61 500

61 500

 

 

Обект: "Разширение и реконструкция на ел. мрежа в общината"

било

604

§ 51-00

25 000

25 000

 

 

Обект: "Разширение и реконструкция на ел. мрежа в общината"

става

604

§ 51-00

25 000

25 000

 

 

Обект: "Упражняване на авторски надзор на Обект: " Екопътека и пространствата около нея: паметник "Арабаконак" до извора на р. Бебреш през стара мандра в з-щето на с. Стъргел"

било

618

§ 52-06

2 600

 

2600

 

Обект: "Упражняване на авторски надзор на Обект: " Екопътека и пространствата около нея: паметник "Арабаконак" до извора на р. Бебреш през стара мандра в з-щето на с. Стъргел"

става

618

§ 52-06

2 600

 

2600

 

Обект: "ППР за Довеждащ водопровод с. Горно Камарци"

било

603

§ 52-06

1 500

 

1500

 

Обект: "ППР за Довеждащ водопровод с. Горно Камарци"

става

603

§ 52-06

1 500

 

1500

 

Обект: "ППР за водовземно съоръжение ТК -централна част с. Горна Малина"

било

618

§ 52-06

1 680

 

1680

 

Обект: "ППР за водовземно съоръжение ТК -централна част с. Горна Малина"

става

618

§ 52-06

1 680

 

1680

 

Обект: "Закупуване на багер комбиниран"

било

619

§ 52-04

110 000

110 000

 

 

Обект: "Закупуване на комбинирана комунална техника"- акт.Решение 152/26.05.16

става

619

§ 52-04

130 000

130 000

 

 

Обект: "Закупуване на самосвал"

било

619

§ 52-04

20 000

20 000

 

 

Обект: "Закупуване на самосвал"

става

619

§ 52-04

0

0

 

 

Обект: "Закупуване на парков трактор"

било

619

§ 52-04

0

0

 

 

Обект: "Закупуване на парков трактор"- акт . Решение 197/29.07.16

става

619

§ 52-04

6 000

0

6000

 

Обект: "Закупуване на климатик"

било

619

§ 52-04

2 500

 

2500

 

Обект: "Закупуване на климатик"

става

619

§ 52-05

3 000

 

3 000

 

Обект: "Закупуване на малогабаритна снегопочистваща техника"

било

619

§ 52-04

5 000

 

5000

 

Обект: "Закупуване на малогабаритна снегопочистваща техника"

става

619

§ 52-04

0

 

0

 

Обект: " Доставка и монтаж приемо-предавателни устройства и камери за видеонаблюдение по селата на общината"

било

619

§ 52-04

10 000

 

10 000

 

Обект: " Доставка и монтаж приемо-предавателни устройства и камери за видеонаблюдение по селата на общината"

става

619

§ 52-03

15 000

 

15 000

 

Обект: "Изработване на общ устройствен план на Община Горна Малина и изготвяне на екологична оценка за общ устройствен план на община Горна Малина

било

619

§53-09

16 980

 

16980

 

Обект: "Изработване на общ устройствен план на Община Горна Малина и изготвяне на екологична оценка за общ устройствен план на община Горна Малина

става

619

§53-09

16 980

 

16980

 

Обект:"Реконструкция на общински път SFО-3058 / с. Стъргел -разклона за паметник "Арабаконак"/

било

832

§ 51-00

12 515

12 100

415

 

Обект:"Реконструкция на общински път SFО-3058 / с. Стъргел -разклона за паметник "Арабаконак"/

става

832

§ 51-00

12 515

12 515

0

 

Обект: "Реконструкция на общински път SFО-2170  / главен път І-6 - с. Долна Малина/

било

832

§ 51-00

82 740

80 000

2740

 

Обект: "Реконструкция на общински път SFО-2170  / главен път І-6 - с. Долна Малина/

става

832

§ 51-00

82 740

82 740

0

 

Обект: "Реконструкция на общински път SFО-2170 / с. Априлово - с. Гайтанево /

било

832

§ 51-00

10 345

10 000

345

 

Обект: "Реконструкция на общински път SFО-2170 / с. Априлово - с. Гайтанево /

става

832

§ 51-00

10 345

10 345

0

 

Обект: "ППР за реконструкция на общински пътища"

било

832

§ 52-06

5 000

 

5 000

 

Обект: "ППР за реконструкция на общински пътища"

става

832

§ 51-00

3 000

 

3 000

 

Обект: "ППР за реконструкция на улична мрежа "

било

606

§ 52-06

5 000

 

5000

 

Обект: "ППР за реконструкция на улична мрежа "

става

606

§ 52-06

0

 

0

 

Обект: "Доставка на оборудване ( килим за художествена гимнастика ) за Спортен комплекс Горна Малина

било

714

§ 52-05

12 000

 

12 000

 

Обект: "Доставка на оборудване ( килим за художествена гимнастика ) за Спортен комплекс Горна Малина

става

714

§ 52-05

0

 

0

 

Всичко "Местни отговорности"

било

 

 

1 938 952

322 100

99 860

1 516 992

Всичко "Местни отговорности"

става

 

 

1 937 952

322 100

98 860

1 516 992

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини