Решение № 225

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 14  от 12.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

  По  втора точка  от  дневния  ред:

 След направеното предложение № 61.00-114/09.09.2016г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа – за, против – няма и 3-ма - отсъстващи (Даниел Чавдаров Георгиев, Величка Ангелова Ангелова и Николай Атанасов Стоилов), Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ 225

 Средствата за дофинансиране на учебните заведения да бъдат утвърдени и гласувани, както следва:

 

Учебни заведения

Разчет 2016 г.

/лева/

Предложения на ОбС

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ”

ОДЗ „Вяра, Надежда, Любов“ с. Горна Малина и две присъединени групи в с. Априлово и с. Долно Камарци

 

 

129 200,00

 

Дейност 322 „Общообразователни училища”

СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина

3214,00

 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово

15480,00

 

ОУ „Отец Паисий“ с. Долно Камарци

8256,00

 

Приходи от наеми

СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина

13860,00

 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

  Решението е влязло в законна сила на …………………….2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини