Решение № 224

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 14  от 12.09.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-113/08.09.2016г. от инж. Ангел Жиланов - кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 1,т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 3 и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с 8 гласа – за, против – няма, 2-ма - въздържали се (Анка Кръстанова Ненова и Иванка Младенова Младенова) и 3-ма - отсъстващи (Даниел Чавдаров Георгиев, Величка Ангелова Ангелова и Николай Атанасов Стоилов), Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ 224

 Допуска сформиране на самостоятелни  маломерни паралелки и групи в:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово - (средищно училище):

-          І клас – 7 ученици;

-          ІІ клас – 14 ученици;

-          ІІІ клас –  13 ученици;

-          ІV клас –  10 ученици;

-          V клас – 13 ученици;

-          VІ клас – 16 ученици;

-          VІІ клас –15 ученици.

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина:

-          Подготвителна задължителна предучилищна група 6-годишни деца в Горна Малина - 19 деца.       

  1. Разрешава сформиране на смесени маломерни групи и паралелки в:

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина:

-          Една смесена група от три до 6-годишни деца във филиала в с. Долно Камарци от общо 10 (десет) деца.

ОУ „Отец Паисий”,  с. Долно Камарци (средищно и защитено училище):

-          І – ІІ клас – 2 + 2 = 4 (четири) ученици;    

-          ІІI - ІV клас – 1 + 4 =  5 (пет) ученици;

-          V  - VІІ клас – 2 + 2 = 4 (четири) ученици;

-          VІ – VІІІ клас – 5 + 3 = 8 (осем) ученици.

  1. Разрешава сформиране на групи с брой деца над допустимия по норматив:

ДГ „Вяра, Надежда, Любов”, с. Горна Малина:

-          Първа група – 35 (тридесет и пет) деца;

-          Подготвителна задължителна  предучилищна група 5 годишни деца – 31 (тридесет и едно) деца.

  1. Разрешава  функциониране на самостоятелна  професионална паралелка - VІІІ клас  „Лесокултурни дейности”, след завършен СЕДМИ КЛАС, в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Априлово със записани 16 ученици.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

 

 

X

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

отсъства

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

 

 

X

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

  Решението е влязло в законна сила на …………………….2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини