Решение № 223

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-112/24.08.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл. 89 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва в гласуването: Величка Ангелова Ангелова, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 223

Дейностите по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция „Свети Йоан Рилски”, находящ се в УПИ ІІ – за църква и озеленяване, кв. 16 по плана на с. Горна Малина, община Горна Малинаотговарят на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на община Горна Малина 2016-2020 г. в Направление 1 „Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация”, Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социални услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания, Мярка 1.4.1. Развиване на ЦСРИ, както и на Общински план за развитие на община Горна Малина за 2014-2020 г. в Приоритет 10 Инвестиции в човешкия капитал и развиване на допълнителни възможности за социални и културни услуги, Подмярка 10.1. . Създаване на висококачествени и разнообразни социални услуги, отговарящи на интересите и потребностите на общността.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

не гласува

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.09.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини