Решение № 222

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-108/23.08.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 не участва в гласуването – Даниел Чавдаров Георгиев, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 222

1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти, като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 1.1. За землището на с. Байлово:

 

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 

035020

Нива

Братульовец

VI

1,789

22,00

39,36 лв.

138

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

14 

 1. 2.                    

049014

Нива

Среда рътлина

VII

0,400

22,00

8,80 лв.

 2497

25.04.2016

01.06.2016 г.

IV

134 

 1. 3.                    

050013

Нива

Под гола могила

X

0,033

19,00

37,32 лв.

2498

25.04.2016 

01.06.2016 г.

IV

135 

VII

1,668

22,00

 1. 4.                    

062018

Нива

Караулницата

IX

2,600

19,00

49,40 лв.

2499

25.04.2016 

02.06.2016 г.

IV

143 

 1. 5.                    

062039

Нива

Караулницата

IX

30,788

19,00

584,97 лв.

140

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

 15

 1. 6.                    

062040

Нива

Караулницата

IX

60,111

19,00

1 142,11 лв.

141

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

 16

 1. 7.                    

063015

Нива

Селището

IX

9,657

19,00

183,48 лв.

167

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

 21

 1. 8.                    

063016

Нива

Селището

IX

42,057

19,00

799,08 лв.

142

08.08.2000 г.

11.12.2012 г.

VII

189 

 1. 9.                    

063018

Нива

Селището

IX

1,689

19,00

32,09 лв.

143

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

18 

 1. 10.                

072032

Нива

Отвадния кър

VII

1,432

22,00

31,50 лв.

145

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

19 

 1. 11.                

073003

Нива

Къра

VII

0,002

22,00

219,63 лв.

168

08.08.2000 г.

11.03.2013 г.

II

46 

VI

9,981

22,00

 1. 12.                

074006

Нива

Друма

VI

5,360

22,00

117,92 лв.

1696

26.03.2013                                                                                        

09.04.2013 г.

II

185 

 1. 13.                

103002

Нива

Гръстелника

X

20,378

19,00

387,18 лв.

164

08.08.2000 г.

05.08.2016 г.

VII

20 

Общо:

187,945

 

3 632,84 лв.

 

 

 

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

1.2. За землището на с. Негушево:

 

Връща

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 1. 1.                    

003045

Нива

Кошева падина

IX

1,384

19,00

26,30 лв.

2587

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

160

 

003047

Нива

Кошева падина

IX

1,101

19,00

20,92 лв.

2586

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

159

 1. 3.                    

003054

Нива

Кошева падина

IX

0,748

19,00

14,21 лв.

2585

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

157

 1. 4.                    

003056

Нива

Кошева падина

IX

0,833

19,00

15,83 лв.

2584

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

156

 1. 5.                    

006016

Нива

Чурешка падина

IX

1,609

19,00

30,57 лв.

2530

21.06.2016 г.

15.07.2016 г.

VI

69

 1. 6.                    

007028

Нива

Над селото

IX

0,822

19,00

15,62 лв.

2525

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

29

 1. 7.                    

009010

Нива

Над селото

IX

0,799

19,00

15,18 лв.

2524

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

28

 1. 8.                    

009015

Нива

Над селото

IX

1,379

19,00

26,20 лв.

2523

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

27

 1. 9.                    

009016

Нива

Над селото

IX

0,982

19,00

18,66 лв.

2522

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

26

 1. 10.                

009024

Нива

Над селото

IX

2,250

19,00

42,75 лв.

2521

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VIII

25

 1. 11.                

009026

Нива

Над селото

IX

1,576

19,00

29,94 лв.

2520

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

24

 1. 12.                

009039

Нива

Над селото

IX

3,925

19,00

74,58 лв.

2519

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

23

 1. 13.                

009054

Нива

Над селото

IX

3,784

19,00

71,90 лв.

2518

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

22

 1. 14.                

011023

Нива

Крива падина

IX

1,499

19,00

28,48 лв.

2583

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

155

 1. 15.                

012006

Нива

Под рудината

IX

1,321

19,00

25,10 лв.

2582

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

154

 1. 16.                

012010

Нива

Под рудината

IX

1,771

19,00

33,65 лв.

2581

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

153

 1. 17.                

012011

Нива

Под рудината

IX

4,721

19,00

89,70 лв.

2580

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

152

 1. 18.                

012014

Нива

Под рудината

IX

1,601

19,00

30,42 лв.

2579

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

151

 1. 19.                

012018

Нива

Под рудината

IX

0,542

19,00

10,30 лв.

2578

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

150

 1. 20.                

012020

Нива

Под рудината

IX

0,464

19,00

8,82 лв.

2577

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

148

 1. 21.                

013001

Нива

Мрамора

IX

4,354

19,00

82,73 лв.

2576

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

145

 1. 22.                

013011

Нива

Мрамора

IX

0,567

19,00

10,77 лв.

2575

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

142

 1. 23.                

013021

Нива

Мрамора

IX

1,171

19,00

22,25 лв.

2574

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

138

 1. 24.                

013045

Нива

Мрамора

IX

0,430

19,00

8,17 лв.

2573

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

136

 1. 25.                

013051

Нива

Мрамора

IX

0,371

19,00

7,05 лв.

2572

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

131

 1. 26.                

018001

Нива

Бабката

IX

1,172

19,00

22,27 лв.

2571

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

128

 1. 27.                

018027

Нива

Бабката

IX

0,500

19,00

9,50 лв.

2570

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

127

 1. 28.                

018028

Нива

Бабката

IX

0,500

19,00

9,50 лв.

2569

21.06.2016 г.

12.08.2016 г.

VII

126

 1. 29.                

018035

Нива

Бабката

IX

1,091

19,00

20,73 лв.

2568

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

125

 1. 30.                

018049

Нива

Бабката

IX

0,538

19,00

10,22 лв.

2567

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

97

 1. 31.                

019140

Нива

Бяла вода

VIII

1,013

19,00

19,25 лв.

2566

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

95

 1. 32.                

020003

Нива

Над селото

IX

0,263

19,00

5,00 лв.

2529

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

33

 1. 33.                

020012

Нива

Над селото

IX

0,415

19,00

7,89 лв.

2528

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

32

 1. 34.                

020013

Нива

Над селото

IX

0,416

19,00

7,90 лв.

2527

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

31

 1. 35.                

020014

Нива

Над селото

IX

0,425

19,00

8,08 лв.

2526

20.06.2016 г.

05.08.2016 г.

VII

30

 1. 36.                

024091

Нива

Падината

IX

1,500

19,00

28,50 лв.

2565

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

94

 1. 37.                

024100

Нива

Падината

IX

1,367

19,00

25,97 лв.

2564

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

93

 1. 38.                

024101

Нива

Падината

IX

1,503

19,00

28,56 лв.

2563

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

84

 1. 39.                

038012

Нива

Кошарите

IX

0,591

19,00

11,23 лв.

2562

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

83

 1. 40.                

039001

Нива

Кошарите

VIII

8,697

19,00

165,24 лв.

2561

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

82

 1. 41.                

039009

Нива

Кошарите

VIII

1,143

19,00

21,72 лв.

2560

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

81

 1. 42.                

039010

Нива

Кошарите

VIII

1,498

19,00

28,46 лв.

2559

21.06.2016 г.

11.08.2016 г.

VII

80

 1. 43.                

039017

Нива

Кошарите

VIII

1,492

19,00

28,35 лв.

2558

21.06.2016 г.

10.08.2016 г.

VII

74

 1. 44.                

040003

Нива

Кошарите

VIII

0,531

19,00

10,09 лв.

2557

21.06.2016 г.

10.08.2016 г.

VII

67

 1. 45.                

041004

Нива

Кошарите

VIII

0,575

19,00

10,93 лв.

2556

21.06.2016 г.

10.08.2016 г.

VII

66

 1. 46.                

041006

Нива

Кошарите

VIII

0,657

19,00

12,48 лв.

2555

21.06.2016 г.

10.08.2016 г.

VII

65

 1. 47.                

042003

Нива