Решение № 221

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-111/23.08.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване на основание чл.37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 102 – 104 от Правилника за прилогане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 14, ал. 1-3 и ал. 7-8 от Закона за общинската собственост, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 221

 1. Да бъде отдаден под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване поземлен имот № 000124, находящ се в землището на с. Байлово с площ от 153,173 дка с начин на трайно позлване „Пасище, мера“, от които 153,171 дка – X-та категория и 0,002 дка – VII-ма категория, находящ се в местността „Гола могила“, с акт за публична общинска собственост № 2324/11.01.2016 г., вписан в книгите по вписване при Агенция по Вписвания – Служба по вписвания гр. Елин Пелин от 03.02.2016 г., том I, № 94.

2. Определя срок на договора - съгласно чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – една стопанска година.

3. Определя начална наемна цена за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

3.1. За имот № 000124 – 1531,73 лв. без ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 153,171 дка площ по 10,00 лв. за „Пасище, мера“ X-та категория + 0,002 дка площ по 11,00 лв. за „Пасище, мера“ VII-ма категория = 1531, 71 лв. + 0,02 лв. = 1531,73 лв.

4. Упълномощава кмета на общината да организира провеждане на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.09.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини