Решение № 220

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-109/23.08.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за народните читалища, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 220

 1. Удостоверява, че проектът на НЧ „Елин Пелин-1922 г.”, с. Байлово и включените в него дейности съответстват на основните приоритети, заложени в общинския план за развитие на Община Горна Малина за периода 2014-2020 г. и отговарят на Общинския план за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на инфраструктура на културатана община Горна Малина за периода 2014-2020 г.

2. Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, находящ се в УПИ IV-60, квартал 15 по плана на с. Байлово, съставляващ масивна сграда на два етажа за читалище и музей, със застроена площ 800 кв. м, разгъната застроена площ  1600 кв. м. 

3. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години, считано от датата на подаване на заявлението за кандидатстване частта от сградата Дом-паметник „Елин Пелин” за  НЧ „Елин Пелин-1922 г.”, с. Байлово, общ. Горна Малина върху имот, съставляващ масивна сграда на два етажа, за читалище, със застроена площ 380  кв. м, разгъната застроена площ 760  кв. м, находяща се в УПИ IV-60, квартал 15 по плана на с. Байлово , община Горна Малина.

4. Възлага на Кмета на община Горна Малина изпълнението на горното решение.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.09.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини