Решение № 219

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-110/23.08.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 5, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за народните читалища, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 219

 1. Обявява сградата, в която се помещава НЧ „Васил Левски – 1929 г.”, с. Горна Малина  за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

2. В съответствие с критериите за кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” Общинският съвет дава съгласие НЧ „Васил Левски – 1929 г.”, с. Горна Малина  , общ. Горна Малина да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: „Реконструкция и ремонт на народно читалище „Васил Левски – 1929 г.”, с. Горна Малина. 

3. Удостоверява, че проектът на НЧ „Васил Левски – 1929 г.”, с. Горна Малина и включените в него дейности съответстват на основните приоритети, заложени в общинския план за развитие на Община Горна Малина за периода 2014-2020 г. и отговарят на Общинския план за енергийна ефективност на община Горна Малина за периода 2016-2020 г.

4. Преобразува от публична общинска собственост в частна общинска собственост общински имот, находящ се в УПИ VIII-264, квартал 22 по плана на с. Горна Малина, съставляващ масивна сграда на два етажа и частичен сутерен, за читалище, със застроена площ 483,38 кв. м, разгъната застроена площ  871,74 кв. м. 

5. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години сградата на НЧ „Васил Левски-1929 г.”, с. Горна Малина, общ. Горна Малина върху имот, находящ се в УПИ VIII-264, квартал 22 по плана на с. Горна Малина, съставляващ масивна сграда на два етажа и частичен сутерен, за читалище, със застроена площ 483,38  кв.м, разгъната застроена площ 871,74  кв. м.

6. Възлага на Кмета на община Горна Малина изпълнението на горното решение.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.09.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини