Решение № 216

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  № 61.00-102/05.08.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 216

1. В съответствие с критериите за кандидатстване с проекти по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” Общинският съвет дава съгласие община Горна Малина да кандидатства с проект пред ДФ "Земеделие" по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., както следва: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в: с. Осоица от о.т. 85-92-123-93-94-95-96-97-98-116-115-114-102-1030104-107-108-109-162-22-21-20-19; в с. Долно Камарци от о.т. 17-16-15-14-30 - главен път (I-6) - 45-44-107-108-109-110-207-206132-131-130 и в с. Априлово от о.т. 66-65-64-63-107-106-119-118-140, находящи се в община Горна Малина“.

2. Удостоверява, че проектът на Община Горна Малина и включените в него дейности съответстват на основните приоритети, заложени в общинския план за развитие на Община Горна Малина за периода 2014-2020 г. и отговарят на Общинския план за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на уличната мрежа на община Горна Малина за периода 2014-20120 г.

3. Възлага на Кмета на община Горна Малина изпълнението на горното решение.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.09.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини