Решение № 214

сеп 27, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 13  от 26.08.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-106/19.08.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23,  ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, чл.11, ал.1, т.2, ал.2 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, един не участва в гласуването: Иванка Младенова Младенова, 1 отсъства: Здравка Йорданова Йорданова, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 214

Допуска сформиране на самостоятелни  маломерни паралелки в                                                                                           СОУ „Христо Ботев”, с. Горна Малина (средищно училище):

-                      IХ клас – една паралелка с 13 (тринадесет)  ученици;

-                     Х клас – една паралелка непрофилирана подготовка с  14 (четиринадесет)  ученици;

-                     ХI клас – една профилирана паралелка с професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” със 17 (седемнадесет) ученици.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

отсъства

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

не участва

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на 26.09.2016г.

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини