Решение № 213

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  трета  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-88/11.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по нормативна уредба, законност, предотвратяване и установяване конфликт на интереси, изпълнение решенията на Общинския съвет, обществен ред, предложения, молби и жалби от гражданите, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 3 вр. ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - 1, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

  РЕШЕНИЕ № 213

 Изменя чл. 16, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, потвърден с решение № 30 по протокол № 5 от 29.12.2015 г. както следва:

Считано от 01.01.2016 г. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и комисиите в размер до 65 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, както следва:

-          За участие в заседание на Общинския съвет – 35 на сто  от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие;

-          За участие на член на комисия в заседание на комисията – 25 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, диференцирано почасово;

-          За участие на председател на комисия в заседание на комисията – 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие, диференцирано почасово.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини