Решение № 207

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-91/26.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3 - 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 6, т. 7  от Закона за общинската собственост, във връзка с § 5, т.73 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 207

                 1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г, като създава Приложение № 13 „Общински обекти от първостепенно значение“.

                 2. Включва в Приложение № 13 на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. поземлени имоти № № 040001, 040002, 041003, 041023, в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина.

                 3. Определя обект „Разширение на Регионално депо за неопасни битови отпадъци за изграждане на площадка за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и компостиране“, находящ се в поземлени имоти № № 040001, 040002, 041003, 041023, в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина, за „общински обект от първостепенно значение“.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:.........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини