Решение № 206

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.Г-23/2/26.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, т. 4, чл. 34, ал.1 от Закона за общинската собственост, вр. чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 206

Актуализира програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, като в Приложение № 8 “Описание на имотите, които община Горна Малина има намерение да придобие безвъзмездно в собственост през 2016 г.“ включва  част от имот – собственост на Георги Методиев Димитров с нотариален  акт за покупко-продажба на недвижим имот, вх. рег.2740 от 16.12.2014 г., Акт № 64, том Х, дело №1491/2015 г. на службата по вписванията гр. Елин Пелин от 160.00 кв. м, представляващ  имот пл. № 105, отреден за задънена улица при съседи на имота: улица, УПИ ХVIII-104, новообразувани  УПИ ХIX-105, УПИ ХХIII-105 и УПИ ХХIV-105, квартал 9 по регулационния и кадастрален план на с. Долна Малина. 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини