Решение № 205

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 91.00-33/3/27.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване във връзка със заповед № ВР-29/18.07.2016г. на областния управител на Софийска област и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 45, ал. 9, предложение второ и чл. 27, ал. 3-5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и решение № 96 по протокол № 8 от 25.03.2016 г. на ОбС Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 205

   Изменя свое решение № 189 по протокол № 11/30.06.2016 г., като:

- на ред първи отгоре надолу вместо „без търг или конкурс“, постановява да се чете „чрез публичен търг с явно наддаване“

и

-  т. 2 от същото: вместо „Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при наемна цена на месец в размер на 89.10 лв. /библиотека – 27 лв., зала за танци – 27 лв., етнографска сбирка -35.10 лв./, съгласно тарифата на Общински съвет Горна Малина, приета с Решение № 36, по протокол № 3 от 22.12.2011г.“ постановява да се чете: „Упълномощава кмета на общината да организира провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем при първоначална наемна цена 89.10 лв. и да сключи договор със спечелилия кандидат“.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини