Решение № 204

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

    По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-96/27.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл.37и, ал. 13 и ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи вр. чл. 102 – 104 от Правилника за прилогане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация вр. чл. 14, ал. 1-3 и ал. 7- 8 от Закона за общинската собственост, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 204

 1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, находящи се в землищата на с. Гайтанево, с. Долно Камарци и с. Стъргел като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

1.1. За землището на с. Гайтанево:

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 

025052

Ливада

Стубела

IV

1,000

11,00

11,00 лв.

1736

13.09.2013

18.09.2013 г.

VII

192

 

025054

Ливада

Стубела

IV

3,400

11,00

37,40 лв.

1737

13.09.2013

18.09.2013 г.

VII

193

 

076004

Ливада

Славов дол

VI

1,579

11,00

17,37 лв.

1743

13.09.2013

18.09.2013 г.

VII

199

Общо:

5,979

 

65,77 лв.

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

1.2. За землището на с. Долно Камарци:

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 

007038

Ливада

Богаза

V

117,341

11,00

1290,75 лв.

1456

30.05.2011

13.06.2011 г.

IV

22

 

007060

Ливада

Богаза

V

15,554

11,00

171,09 лв.

1455

30.05.2011

13.06.2011 г.

IV

21

 1. 3.                    

010026

Ливада

Криво върбе

V

10,940

11,00

120,34 лв.

1396

07.03.2011

14.03.2011 г.

II

9

 1. 4.                    

014018

Ливада

Брънкарица

IV

0,919

11,00

10,11 лв.

1086

28.07.2005

16.01.2006 г.

I

74

Общо:

144,754

 

1 592,29 лв.

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

1.3. За землището на с. Стъргел

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 

000102

Ливада

Геровски ливади

IX

4,203

10,00

42,03 лв.

2247

25.06.2015

01.07.2015 г.

V

118

 

000144

Ливада

Селището

IX

4,063

10,00

40,63 лв.

2248

25.06.2015

01.07.2015 г.

V

119

 

001032

Ливада

Велиовец / Ялията

V

2,285

11,00

25,14 лв.

1498

14.05.2012

31.05.2012 г.

III

55

 

001051

Ливада

Велиовец / Ялията

V

4,425

11,00

48,68 лв.

2177

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

4

 

001054

Ливада

Велиовец / Ялията

V

2,595

11,00

28,55 лв.

2175

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

2

 

001057

Ливада

Велиовец / Ялията

V

35,325

11,00

388,58 лв.

2176

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

3

 

002002

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

3,220

11,00

35,42 лв.

2174

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

1

 

002008

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

1,965

11,00

21,62 лв.

2173

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

193

 

002009

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

2,200

11,00

24,20 лв.

2172

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

192

 

002031

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

1,834

11,00

20,17 лв.

2171

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

191

 

002038

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

3,904

11,00

42,94 лв.

2170

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

190

 

002039

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

0,826

11,00

9,09 лв.

2250

25.06.2015

01.07.2015 г.

V

121

 

002041

Ливада

Велиовец/ Шавара

V

6,931

11,00

76,24 лв.

2169

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

189

 

006004

Ливада

Серовлак

V

0,838

11,00

9,22 лв.

2156

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

137

 

006015

Ливада

Серовлак

V

0,562

11,00

6,18 лв.

2155

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

134

 

006022

Ливада

Серовлак

V

1,022

11,00

11,24 лв.

2154

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

132

 

006029

Ливада

Серовлак

V

1,03

11,00

11,33 лв.

2153

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

128

 

006032

Ливада

Серовлак

V

1,563

11,00

17,19 лв.

2151

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

121

 

006034

Ливада

Серовлак

V

1,391

11,00

15,30 лв.

2152

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

124

 

006035

Ливада

Серовлак

V

1,147

11,00

12,62 лв.

2159

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

153

 1. 21.                

006038

Ливада

Серовлак

V

0,784

11,00

8,62 лв.

2148

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

71

 1. 22.                

006043

Ливада

Серовлак

V

1,461

11,00

16,07 лв.

2150

24.06.2014

21.07.2014 г.

X

74

 1. 23.                

006060

Ливада

Серовлак

V

2,108

11,00

23,19 лв.

2168

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

188

 1. 24.                

006076

Ливада

Серовлак

V

0,768

11,00

8,45 лв.

2160

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

154

 1. 25.                

006084

Ливада

Серовлак

V

0,433

11,00

4,76 лв.

2157

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

144

 1. 26.                

006091

Ливада

Серовлак

V

1,925

11,00

21,18 лв.

2162

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

156

 1. 27.                

006094

Ливада

Серовлак

V

2,586

11,00

28,45 лв.

2163

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

167

 1. 28.                

006111

Ливада

Серовлак

V

4,88

11,00

53,68 лв.

2167

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

187

 1. 29.                

006118

Ливада

Серовлак

V

4,467

11,00

49,14 лв.

2166

24.06.2014

03.07.2014 г.

VIII

186

 1. 30.                

006120

Ливада

Серовлак

V

1,529

11,00

16,82 лв.

2164

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

178

 1. 31.                

006127

Ливада

Серовлак

V

8,73

11,00

96,03 лв.

2165

24.06.2014

02.07.2014 г.

VIII

179

 1. 32.                

007001

Ливада

Дългата ливада

III

6,845

11,00

75,30 лв.

2180

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

25

 1. 33.                

007002

Ливада

Дългата ливада

III

1,225

11,00

13,48 лв.

2181

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

28

 1. 34.                

007007

Ливада

Дългата ливада

III

1,67

11,00

18,37 лв.

2182

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

36

 1. 35.                

007010

Ливада

Дългата ливада

III

1,716

11,00

18,88 лв.

2183

24.06.2014

04.07.2014 г.

IX

38

 1. 36.                

008009

Ливада

Серовлак

V

1,522

11,00

16,74 лв.

2147

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

65

 1. 37.                

008019

Ливада

Серовлак

V

0,718

11,00

7,90 лв.

2145

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

53

 1. 38.                

008024

Ливада

Серовлак

V

9,923

11,00

109,15 лв.

2136

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

22

 1. 39.                

008028

Ливада

Серовлак

V

2,356

11,00

25,92 лв.

2141

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

43

 1. 40.                

008050

Ливада

Серовлак

V

1,346

11,00

14,81 лв.

2138

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

32

 1. 41.                

008051

Ливада

Серовлак

V

0,387

11,00

4,26 лв.

2143

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

49

 1. 42.                

008061

Ливада

Серовлак

V

1,04

11,00

11,44 лв.

2142

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

46

 1. 43.                

008078

Ливада

Серовлак

V

0,232

11,00

2,55 лв.

2140

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

37

 1. 44.                

008080

Ливада

Серовлак

V

2,555

11,00

28,11 лв.

2139

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

35

 1. 45.                

009001

Ливада

Серовлак

V

4,531

11,00

49,84 лв.

2132

13.06.2014

18.07.2014 г.

X

12

 1. 46.                

009005

Ливада

Серовлак

V

6,667

11,00

73,34 лв.

2135

13.06.2014

21.07.2014 г.

X

20

 1. 47.                

010001

Ливада

Врачешки дол

V

1,629

11,00

17,92 лв.

2251

25.06.2015

01.07.2015 г.

V

122

 1. 48.                

010004

Ливада

Врачешки дол

V

1,019

11,00

11,21 лв.

2252

25.06.2015

01.07.2015 г.

V

124

 1. 49.                

012004

Ливада

Врачешки дол

V

0,622

11,00

6,84 лв.

2255

25.06.2015

02.07.2015 г.

V

129

 1. 50.                

013002

Ливада

Геровски ливади

IX

1,837

10,00

18,37 лв.

2256

25.06.2015

02.07.2015 г.

V

130

 1. 51.                

013003

Ливада

Геровски ливади

IX

1,799

10,00

17,99 лв.

2257

25.06.2015

02.07.2015 г.

V

132

 1. 52.                

013010

Ливада

Геровски ливади

V

2,604

11,00

28,64 лв.

2258

25.06.2015

02.07.2015 г.

V

134

 1. 53.                

013024

Ливада

Геровски ливади

V

0,47

11,00

5,17 лв.

2260

25.06.2015

02.07.2015 г.

Връща