Решение № 203

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-95/27.07.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направени предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция, станалите разисквания и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 72 по протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 203

Изменя решение № 72 по протокол № 7 от 22.02.2016 г., като:

1. Взема решение за учредяване и членство на СНЦ МИГ Елин Пелин и Горна Малина, с географски обхват на цялата територия на двете общини.

2. Лицето, което ще представлява общината във Върховния колективен орган и Върховния управителен орган на СНЦ МИГ Елин Пелин Горна Малина, е инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина

3. Дейностите ще се изпълняват на цялата територия на община Горна Малина и цялата територия на община Елин Пелин

4. Да се предприемат необходимите действия за разработване на Стратегия за ВОМР и за подготовка на документи за кандидатстване по следваща покана по мярка 19.2.

5.  Упълномощава кмета на община Горна Малина да предприеме всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящето решение

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                     Подпис: ………………………

Връща

Новини