Решение № 202

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

    По  втора точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение  от г-н Даниел Георгиев – общински съветник по предложение № 61.00-97/27.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и направените предложения, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал. 1-3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и чл. 18 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Горна Малина, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 202

 1. Да бъдат отдадени под наем чрез процедура – публичен търг с явно наддаване долуописаните земеделски имоти с начин на трайно ползване „Нива“, находящи се в землището на с. Байлово, като определя начални наемни цени за една стопанска година - съгласно Тарифа за отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение № 48 по Протокол № 7 от 22.02.2016 г. на ОбС Горна Малина, както следва:

 

№ на имот

НТП

Местност

Кате- -гория

Площ, дка

Наемна цена, лв./дка

Начална наемна цена, лв.

№ АОС

дата на съставяне

Вписан от:

Том

 

042013

Нива

Под гола могила

10

3,597

19,00

68,34 лв.

2482

18.04.2016

11.07.2016 г.

VI

38

 

044011

Нива

Спаиска ливада

7

2,907

22,00

63,95 лв.

2484

18.04.2016

11.07.2016

VI

40

 

044013

Нива

Под гола могила

10

2,213

19,00

42,05 лв.

2483

18.04.2016

11.07.2016 г.

VI

39

 

045008

Нива

Спаиска ливада

7

3,279

22,00

72,14 лв.

2485

18.04.2016

11.07.2016 г.

VI

41

 

045009

Нива

Спаиска ливада

7

2,500

22,00

55,00 лв.

2486

18.04.2016

11.07.2016 г.

VI

42

 

045013

Нива

Спаиска ливада

7

7,148

22,00

157,26 лв.

2487

18.04.2016

11.07.2016 г.

VI

43

 

045017

Нива

Спаиска ливада

7

0,666

22,00

14,65 лв.

2488

18.04.2016

11.07.2016 г.

VI

44

 

045018

Нива

Спаиска ливада

7

0,676

22,00

14,87 лв.

2489

18.04.2016

12.07.2016 г.

VI

50

 

045020

Нива

Спаиска ливада

7

2,653

22,00

58,37 лв.

2490

18.04.2016

12.07.2016 г.

VI

51

 

045022

Нива

Спаиска ливада

7

1,925

22,00

42,35 лв.

2491

18.04.2016

12.07.2016 г.

VI

52

 

045032

Нива

Спаиска ливада

10

13,473

19,00

255,99 лв.

2492

18.04.2016

12.07.2016 г.

VI

53

Общо:

41,037

 

844,97 лв.

 

 

 

 

На основание чл. 45, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност върху цените не се начислява ДДС.

 

2. Определя срок на договорите – 5 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

3. Упълномощава кмета на общината да организира провеждане на търга и да сключи договор за наем с участника, класиран на първо място.

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини