Решение № 199

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

    По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-87/14.07.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се – няма, двама отсъстват: Величка Ангелова Ангелова и Кирил Атанасов Николов, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 199

1. Отпуска сумата от 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, разпределена по 500 /петстотин/ лева на следните младежи, завършили единадесети клас в СОУ „Христо Ботев“, Горна Малина с отличен успух учебната 2015/5016 г.:

- Стефан Теодоров Хитров, Горна Малина;

- Станислав Григоров Стоянов, Белопопци;

- Ивелина Георгиева Темелкова, Долна Малина;

- Александър Ангелов Миладинов, Макоцево;

- Василена Борисова Стойнова, Елешница.

2. Сумата от 2500 лв. е за подпомагане включването на посочените младежи в шофьорски курс за придобиване на категория „В“.

3. В срок до 28 януари 2017г. – край на настоящата бюджетна година, в община Горна Малина всеки младеж да представи свидетелство за управление на МПС.

4. Непредставилите документ за управление на МПС в посочения в т.3 срок се задължават да върнат получаната сума от 500лв.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини