Решение № 198

авг 11, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 12  от 29.07.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………   

По  първа точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-89/25.07.2016 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, станалите разисквания и становище на постоянната комисия по финанси, данъчна политика и бюджет и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2, предложение четвърто, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 10 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, трима отсъстват: Величка Ангелова Ангелова, Кирил Атанасов Николов и Димитър Николов Нарлийски, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 198

            Определя размера на основните месечни заплати на следните длъжности, считано от 01.07.2016 г.:

 

 

Нива и степени от класификатора

Основни месечни заплати, считано от 01.07.2016г.

Кмет на кметство с.Белопопци, с население от 501 до 2500 души

Ниво 16, степен 1

830 лв.

Кмет на кметство с.Долна Малина, с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с.Гайтанево, с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с.Стъргел, с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Кмет на кметство с.Макоцево, с население до 500 души

Ниво 18, степен 1

700 лв.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 


ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 Решението е влязло в законна сила на ……………………………...

                                                                                                                             Подпис: ………………………

Връща

Новини